Vykdomas projektas "Socialinių paslaugų kokybės gerinimas taikant EQUASS kokybės sistemą"

Dotnuvos slaugos namai dalyvauja projekte "Socialinių paslaugų kokybės gerinimas taikant EQUASS kokybės sistemą" Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. 

Projekto tikslas - didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Frame work for Social Services) reikalavimus.

Projekto vykdytojas - Valakupių reabilitacijos centras.

 Europos socialinių paslaugų kokybės už-tikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotoms šalims savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms keliamų kokybės reikalavimų.

EQUASS kokybės vertinimo sistema diegiama Dotnuvos slaugos namuose.

EQUASS kokybės sistemos diegimo veiklos:

♦ Įstaigos vadovų mokymai (2 d. trukmės);

♦ Įstaigos koordinatorių mokymai (3 d. trukmės);

♦ Įstaigos praktiniai mokymai (patirties mainai su moderatoriumi) (2 kartus po 1 d.);

♦ Praktiniai teoriniai mokymai įstaigų darbuotojams tokiomis temomis kaip individualios paslaugos, įgalinimas, partnerystės efektyvumo matavimas ir kt. (2 d. trukmės);

♦ EQUASS diegimas įstaigoje ir tam skirtos EQUASS konsultantų konsultacijos;

♦ EQUASS išorės auditas.

Dokumentai

(informacija rengiama)